Utskriftsvennlig versjon

Ledelse og samarbeid på flerkulturelle arbeidsplasserUlikhet er ikke problemet, det er vår manglende evne til å håndtere ulikhet som er problemet.

Norge er et flerkulturelt samfunn. Vi har innvandrere fra mer enn 200 land og regioner, og de utgjør mer enn 11 % av befolkningen. Antall flerkulturelle arbeidsplasser i Norge øker raskt. Dette er en styrke som også gjør oss mer konkurransedyktige, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Flerkulturelt mangfold kan være en kilde til kreativitet og nye perspektiver på løsning av problemer, men ulike holdninger og forventninger, adferd og kommunikasjonsformer kan også føre til misforståelser, konflikter, forsinkelser og økonomiske tap.

Suksesskriteriene for bedrifter som ønsker å dra nytte av mangfoldet er kompetanse, smidighet og vilje til å nyttiggjøre seg både av likheter og ulikheter.
Tverrkulturell handlingskompetanse

Når flerkulturelt mangfold settes på dagsordenen er det som regel en beslutning fra toppledelsen, og ofte er det mellomlederne i samarbeid med tillitsvalgtapparatet som må få visjoner, mål og strategier til å fungere godt og praktisk i en hektisk hverdag.

Tydelig ledelse og klare retningslinjer er et åpenbart suksesskriterium på flerkulturelle arbeidsplasser. God håndtering av mangfold stiller derfor egne krav til lederen, spesielt ved å legge forholdene til rette slik at inkludering og tosidig forståelse er mulig, og samarbeidet skal oppleves positivt, innholdsrikt og meningsfullt. I tillegg må ledelsen være fokusert på det positive potensial som til en hver tid ligger i ulikhet.

Hvordan kan vi sammen skape en enda bedre organisasjon med et flerkulturelt arbeidsmiljø?

Med mangeårig lederbakgrunn fra internasjonale og norske bedrifter i privat og offentlig virksomhet, med fokus på kommunikasjon, bevisstgjøring, trening og organisasjonsendring - tilbyr vi et skreddersydd, proaktivt utviklingsprogram for bedrifter som ønsker å sikre den beste utnyttelsen av sine flerkulturelle ressurser.

Hvorfor er dette viktig?

Topplederundersøkelsen 2014 – hovedfunn: (TNS Gallup v/Roar Hind og Joakim Nylén)

 • 59 % mener at ansatte med innvandrerbakgrunn har en kultur- og språkkompetanse som kommer virksomheten til gode.
 • 60 % mener at alle arbeidsplasser bør arbeide for å ha innvandrere blant ansatte og ledere.
 • 62 % mener at fordommer blant arbeidsgivere er en viktig årsak til at innvandrere ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner.
 • 42 % mener at egen virksomhet har behov for mer kunnskap om ledelse av en flerkulturell arbeidsplass.
 • 52 % av virksomhetene innenfor offentlig administrasjon har som mål å øke andelen innvandrere.
 • 46 % er enig i at egen virksomhet vil være åpen for å ta inn en nyankommen innvandrer på språk- eller arbeidspraksis i 2015. 

”Vi må tenke nytt, det ordinære arbeidsmarkedet kan ikke ventes å absorbere et slikt antall på kort tid, og gevinsten ved å investere for å få så mange som mulig i jobb er enorm. Det er tid for å lære av historien, tenke utenfor boksen og ta djerve grep.” Fafo-forsker Jon Erik Dørvik 

Kulturell Intelligens

Alle medarbeidere har et ansvar for utvikling av arbeidsmiljøet, og i dette programmet starter prosessen på ledernivå. Gjennom vår tilnærming og metoder etablerer vi et felles grunnlag blant de ansatte for forståelse av den interne kulturen, og hvordan den kan utvikles for å sikre at organisasjonen får den beste effekten av et flerkulturelt arbeidsmiljø. Dette danner grunnlaget for programmets Modul 1 – For ledere.

I programmet vektlegges betydningen av "kulturell intelligens";  - et sett av kulturell adferd og holdninger, systematisk integrert i praktiske metoder som gjør det mulig å arbeide effektivt i tverrkulturelle situasjoner - og vi ser hvordan dette kan implementeres i egen arbeidshverdag. For mer info om "kulturell intelligens" for ledere, team og tillitsvalgte - klikk her

"Kulturell Intelligens er en kompetanse for vellykket ledelse av mennesker som tenker
og handler forskjellig. Den defineres som evnen til å skape et konstruktivt samarbeid mellom unike individer i de situasjonene hvor kulturforskjeller spiller en rolle.
Den kulturelt intelligente leder skaper større mellommenneskelig forståelse. Lederen skal både bygge broer og forebygge konflikter mellom medarbeidere med forskjellig bakgrunn. Ikke minst gir Kulturell intelligens evnen til å skape synergi ved å få nytte og glede av forskjellene." Hans Christian Holte, Direktør Difi

Med et felles grunnlag får de ansatte eierskap til hvilke mål vedr. arbeidsmiljøet som ønskes oppnådd, til hvordan miljøet skal utvikles – og hvilke krav det setter til den enkelte.
Med kommunikasjon som grunnlag trenes det etter en gitt metodikk for å sikre handlingskompetanse og mestringsfølelse for å få det beste resultat og varig endring.

Mange har kunnskap om hva som trengs – vi har kunnskap om hvordan teoriene kan operasjonaliseres til konkret handling og mestring. Programmet har til hensikt å legge til rette for økt konkurransekraft. Det er modulbasert, og kan brukes på alle nivåer i bedriften. For å få full effekt av programmet er det en forutsetning at ledelsen gjennomfører Modul 1.

På seg selv kjenner man andre? Nei, ikke alltid!

Derfor starter programmet med mulighet til refleksjon og innsikt i hva som preger norsk lederstil og arbeidsplasskultur, og hvordan den kan virke på arbeidstagere med en annen kulturell bakgrunn.

Goth gay birds
Med ny kunnskap, innsikt og brukervennlige verktøy oppnås:

Bedre utnyttelse av dens samlede kompetanse
 • Større effektivitet
 • Attraktivt arbeidsmiljø
 • Styrket omdømme ved å ta et samfunnsansvar. Samtidig unngås kommunikative misforståelser og konflikter basert på ikke bevisste kulturelle forskjeller
Etter gjennomført program skal deltagerne:
 • Ha kunnskap om ulike kulturelle kjennetegn ved ledelse og samarbeid generelt og i egen bedrift
 • Kjenne til innholdet i begrepet ”tverrkulturell kompetanse”
 • Beherske kommunikasjonsformer som er hensiktsmessige på en flerkulturell arbeidsplass.
I tillegg skal programmet bidra til at deltagerne øker sin nysgjerrighet, trygghet og mestring i utviklingen av et flerkulturelt arbeidsmiljø.

Målgrupper: Bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig virksomhet.